Trung Tâm UPS - UPSCENTER.VN

Trên lộ trình nâng cấp dịch vụ chuyên nghiệp để phục vụ quý khách tốt hơn, kể từ ngày 30/08/2017 trungtamups.vn, trungtamups.com.vn, benhvienups.vn nay hợp nhất với thương hiệu UPS CENTER. Quý khách sẽ được chuyển đến trang mới sau 15s.